Principeverzoek

U heeft een plan, maar bent nog onzeker over de haalbaarheid ervan. Om af te tasten hoe een gemeente tegen een specifiek plan aankijkt, dient doorgaans (met minimale inspanningen/ kosten) een principeverzoek aan de gemeente te worden voorgelegd. We kijken eerst of uw plannen haalbaar zijn, daarna dienen we bij de gemeente en principeverzoek in.

 

Verbeelding

Bestemmings- en wijzigingsplan

Het bestemmingsplan of wijzigingsplan is een bindend plan voor zowel de overheid als initiatiefnemers van plannen en zegt iets over het gebruik van de grond, de opstallen en de bouwmogelijkheden. Als uw plan niet in het geldende bestemmingsplan past en de gemeente wel medewerking wil verlenen kan het bestemmingsplan daarvoor aangepast worden. De gemeente brengt voor uw plan dan een nieuw bestemmingsplan in procedure. Zo'n bestemmingsplan levert u vaak zelf aan bij de gemeente.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen.

Toelichting: in de toelichting wordt verantwoord waarom de verschillende bestemmingen in het bestemmingsplan zijn gekozen. Bijvoorbeeld vanwege de kenmerken van de wijk, de plannen voor het plangebied of de uitkomsten van milieuonderzoek.

Verbeelding: de verbeelding is een kaart van het gebied waarop de bestemmingen zijn aangegeven.

Regels: in de regels staan de regels voor elke bestemming. Er wordt aangegeven of, hoe en waar er gebouwd mag worden en hoe de gronden en opstallen gebruikt mogen worden.

 

Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is een rapportage (met kaartje van de planlocatie), waarin wordt onderbouwd dat het verlenen van medewerking aan uw specifieke plan aanvaardbaar is, ook al past uw plan niet in het bestemmingsplan. Op basis van de ruimtelijke onderbouwing die u bij de gemeente indient kan de gemeente u een vergunning verlenen. Het bestemmingsplan wordt daarmee niet aangepast. Uw plan wordt in strijd met het bestemmingsplan vergund.

 

Onderzoeken

Om een bestemmings-, wijzigingsplan of ruimtelijke onderbouwing op te kunnen stellen zijn vaak onderzoeken nodig om te kunnen motiveren dat uw plan geen hinder veroorzaakt voor de omgeving of dat de omgeving uw plannen niet in de weg staat. Het kan gaan om een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, flora- en faunaonderzoek et cetera.

Wij adviseren u over de onderzoeken waarvan wij denken dat die nodig zijn om uw plannen te kunnen motiveren. Vaak kan worden voorkomen dat er onderzoeken moeten worden uitgevoerd en dat scheelt natuurlijk in de kosten! Helaas gaat dat niet altijd. Pittiger in planologie voert zelf geen onderzoeken uit. Voor de onderzoeken die nodig zijn werken wij daarom samen met verschillende onderzoeksbureaus en verzorgen wij desgewenst de begeleiding van de uitvoering van onderzoeken.

 

Landschap

Het thema “landschap” is niet meer weg te denken in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Zeker als het gaat om ontwikkelingen in het buitengebied dient er gepaste aandacht te zijn voor dit thema. Veel gemeenten vragen daarbij om:

Landschappelijke inpassing. De gemeente wil voorkomen dat de nieuw te realiseren bebouwing storend is in het landschap. Door op de juiste plekken groene en/of blauwe elementen toe te voegen (bomen, water, et cetera) kan bebouwing beter worden ingepast. Daarbij is het de bedoeling dat zoveel mogelijk in het gebied passende (boom-/ plant)soorten worden gebruikt. Wij streven er daarbij naar praktische oplossingen te zoeken, zodat de 'verplichte' inpassing ook functioneel is.

Onderbouwing/ berekening. Doorgaans elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling brengt een aantasting van de ruimte met zich mee. Deze ruimte moet in sommige situaties worden “gecompenseerd” door een investering te doen in het landschap. Dat kan op verschillende manieren. Veel gemeenten hanteren een rekenmethode op basis waarvan berekend kan worden wat die investering (uitgedrukt in geld) inhoudt.

 

Proces- en omgevingsmanagement

Tijdens een planologische procedure of bij de uitvoering van uw plannen verzorgen wij graag het proces- en/ of omgevingsmanagement. Namens u voeren wij het gesprek met de gemeente, het waterschap, de provincie en de omgeving. Ook sturen wij de partijen aan die nodig zijn om tot het complete eindproduct te komen (onderzoekers, juristen, stedenbouwkundigen, architecten et cetera).

 

Omgevingdialoog

In aanloop naar de Omgevingswet vragen veel gemeenten aan initiatiefnemers om over hun plannen een omgevingsdialoog te voeren. Dat houdt in dat u uw plannen op een goede manier aan uw omgeving presenteert en met ze bespreekt. Dit doet u nog voordat uw plan formeel door de gemeente ter inzage wordt gelegd voor reacties. Soms zelfs al voordat de gemeente haar medewerking aan uw plannen toezegt. Wij kunnen u helpen bij het voeren van een goede omgevingsdialoog. De ene keer zijn we gespreksleider, de andere keer presenteren we uw plan of zorgen we voor het verslag. Wilt u alleen tips, geen probleem!

 

Inhuur bij de overheid

Pittiger in planologie heeft ervaring als beleidsmedewerker en projectleider. De ervaring reikt verder dan het ruimtelijke domein. Wij kunnen u ondersteunen bij de thema's:

  • ruimtelijke ordening/ planologie;
  • economische zaken;
  • toerisme en recreatie;
  • sociaal domein;
  • communicatie.

Ook voor opdrachten die zich op het snijvlak van deze verschillende beleidsterreinen bevinden kunt u bij ons terecht.

Wilt u graag eens sparren? Verkennen wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op!